AKADEMA'da yer alan Eğitim kategorisine ait dersler için oluşturulmuş alt kategoridir.

Kısaca matematiksel bilgi ve becerileri gerçek yaşamda kullanma ve gerçek yaşam durumlarını matematiksel olarak yorumlama olarak tanımlanabilen matematik okuryazarlığının matematik eğitimindeki ve toplumsal gelişimdeki önemi açıktır. Bu önem, katılımcı ülkelere eğitim sistemlerini diğer katılımcı ülkelerin eğitim sistemleri ile karşılaştırma olanağı sunan PISA Uluslararası Değerlendirme çalışmasının da bir sonucu olarak daha görünür hale gelmiştir. PISA Uluslararası Değerlendirmesi sonuçları, katılımcısı olan ülkemiz için de matematik okuryazarlık düzeyinin yükselmesinin gerekliliğine işaret etmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda matematik eğitimi ile ilişkili bireylere, özellikle de matematik öğretmenlerine düşen sorumluluk açıktır.

Hedef kitlesi; matematik öğretmenleri, matematik öğretmen adayları, matematik eğitimi araştırmacıları ve matematik eğitimi ile ilişkili olan bireylerden oluşan bu derste katılımcılara matematik okuryazarlığı, PISA Uluslararası Değerlendirmesi ve PISA matematik okuryazarlığı çerçevesi bağlamında genel bilgi kazandırmak ve öğrenme ortamlarında matematik okuryazarlığını desteklemelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Dersin sonunda katılımcılar;

Matematik okuryazarlığını açıklayabilecek,
PISA matematik okuryazarlık döngüsünü açıklayabilecek,
Bir PISA matematik probleminin çözüm sürecini, matematiksel süreçler ve matematiksel yeterlikler bağlamında analiz edebilecek,
Matematik öğrenme sürecinde matematik okuryazarlığının desteklenmesini açıklayabilecek,
Problem çözme sürecinde matematiksel süreçleri ve matematiksel yeterlikleri desteklemeye yönelik öğretim etkinliği tasarlayabilecektir.

Ders sürecinde bireysel öğrenmeye uygun çeşitli materyaller ile çalışılacaktır. Katılımcılar, ilk iki modülde PISA ve matematik okuryazarlığı bağlamında kuramsal bilgiyi inceleyebilecekler, üçüncü modülde ise ilk iki modülde edindikleri bilgiler ışığında örnek PISA matematik problemlerinin matematiksel süreçlere göre analizini yapabileceklerdir. Dördüncü modülde PISA matematik okuryazarlığı döngüsünde ele alınan matematiksel yeterlikleri detaylı inceleyebilecek ve ardından beşinci modülde örnek problemleri yeterlikler bağlamında analiz edebileceklerdir. Sonuncu modülde ise önceki modüllerde edinilen bilgilerin, kurgulanmış öğrenme ortamlarındaki uygulamalarına ilişkin öğrenme materyalleri bulabilecek ve matematik okuryazarlığını destekleme amacı doğrultusunda öğrenme ortamları tasarlayabileceklerdir.

Ders Süresi: 8 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE (Turkish)
Dersin Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Tangül KABAEL
İçinde bulunduğumuz digital çağda hemen her alandaki kurumsal yapılarda ve iş yapma biçimlerinde köklü değişiklikler olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. İmalat işletmeleri yanında iletişim, bankacılık, sağlık kurumları gibi hizmet sektöründeki teknolojik değişimler; robotlar, akıllı sistemler, e-ticaret, sosyal medya, e-devlet, mobil iletişim gibi uygulamalar hemen aklımıza gelen örnekler. Bu değişimlerin, dönüşümlerin temelinde teknolojinin sağladığı işleri daha hızlı, etkili ve ucuz yapabilme olanakları yanında bilginin anında kaydedilmesi, çok hızlı işlenmesi ve iletilmesi ve karar süreçlerinde kullanılması var. Eğitim sektörünün bütün bu gelişmelere duyarsız kalmasının, bu fırsat ve olanaklardan yararlanmamasının söz konusu olamayacağı açık. Nitekim önceleri uzaktan eğitim olarak başlayan teknoloji destekli uygulamalar günümüzde e-öğrenme, açık ders kaynakları, kitlesel çevrimiçi dersler, mobil öğrenme, mikro öğrenme gibi modellere evrilerek çoğalıyor ve yaygınlaşıyor. Eğitimin okulların dört duvarı ile sınırlı olmadığı, öğrenmenin her yerde ve her zaman gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu hemen herkes kabul ediyor. Ancak yükseköğretim kurumlarının teknolojideki bu gelişmelerden tam olarak yararlanmalarını sağlayacak yönetsel bir dönüşüm içerisinde olduğunu söylemek oldukça zor. Teknolojik altyapı ve donanım yönüyle çok büyük yatırımlar yapılıyor, e-öğrenme, uzaktan eğitim, mobil öğrenme gibi çeşitli uygulamalar gerçekleştiriliyor olmakla birlikte yükseköğretim kurumları geleneksel yapılarını ve eğitim öğretim süreçlerini değiştirme konusunda çok istekli gözükmüyorlar. Yönetsel çabalar teknolojik dönüşümün başarılı olmasına odaklanıyor ve yapılmakta olanların teknoloji destekli olarak yapılması reform olarak görülüyor. Eğitim süreçlerinin etkililiği ve verimliliği, paydaşların memnuniyeti, yatırımların maliyeti gibi hususlar pek dikkate alınmıyor. Yukarıdaki tespit ve görüşler ışığında bu ders yükseköğretim sisteminde dijital dönüşümün yönetsel boyutuna dikkat çekmek için hazırlanmıştır. Dijital çağın fırsatlarından yararlanılması kadar gereklerinin de yerine getirilmesi için yükseköğretimde dönüşüm zorunludur; ancak bu dönüşümün eğitim sisteminin tüm bileşenlerini içeren yönetsel bir bütünlük içerisinde gerçekleştirilmelidir. Bu doğrultuda dersimizde eğitimdeki değişim eğilimlerinin niteliği ve tarihçesi incelenecek, eğitsel ve yönetsel faaliyetlere egemen olan bakış açıları (paradigmalar) değerlendirilecektir. Dijital çağdaki teknolojik gelişmelerin yükseköğretimdeki yansımaları incelenecek ve değerlendirilecektir. Yükseköğretim kurumlarındaki dönüşüm olgusunun yönetsel boyutları sistem kavramı ve bilimsel yaklaşım çerçevesinde ele alınarak sistem bileşenleri değerlendirilecektir. Kaynakların sunumu, eğitsel faaliyetlerin ve etkileşimlerin gerçekleştirilmesi ve izlenmesi, paydaşlar arasındaki işbirliklerinin kurulması gibi amaçlara hizmet eden bütünleşik yazılımlar olan Öğrenme Yönetim Sistemlerinin (LMS) yükseköğretimi dönüştürme konusundaki rolü değerlendirilecektir. Çeşitli okuma kaynaklarının sunulacağı dersimiz bireysel çalışmalar, tartışma ve değerlendirme etkinlikleriyle devam edecektir.

Ders Süresi: 6 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL