AKADEMA'da yer alan Yönetim ve Ekonomi kategorisine ait dersler için oluşturulmuş alt kategoridir.

Hiç merak ettiniz mi, dünya nasıl yönetiliyor? Dünyanın yönetimi için nasıl bir süreçten geçildi; dünyamız daha iyi ve daha adil yönetilebilir mi? Akşamları televizyonlarımıza konuk olan (!) göçmenlerin çilesi ve bölgesel savaşlar önlenebilir mi? Yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet sistemde kaçınılmaz mı? Dolayısıyla dersimizde temel amacımız bu ve benzeri küresel yönetişimdeki temel sorulara, elimizdeki tek dünya örgütü olan Birleşmiş Milletler aracılığıyla cevap vermeye çalışacağız. BM birçok açıdan eleştirilebilir. Ancak şunu da hatırda tutmalıyız: elimizde bir tek evrensel örgüt var, o da BM. Belki daha fazla çabalayarak ve küresel çapta işbirliğini öğrenerek BM sistemini geliştirebiliriz. Bunun için kurumlardan mı, bireyden mi başlamalıyız? Bunu cevaplamak çok da kolay değil. Liberalizm, kurumlar iyileştirilirse her şey daha iyi olur düşüncesini beynimize işlemiş gibi; ama kalbimiz, insan faktörü iyileşmeden bu olmaz diyor. Ama nasıl? Acaba dünyayı iyileştirmek niyetlerle mi ilgili? Felsefe sevenler bunu düşünsün; zaten biz BM örgütünü işlerken, bu tür soruları da ünitelere serpiştirip tartışacağız.

Ders Süresi: 5 HAFTA
Ders Türü: Bireysel
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin öğretim üyesi bulunmamaktadır.
“Finansal Piyasalarda Serbestleşme: Artıları, Eksileri” dersi, yaşamınızda sıklıkla duyduğunuz serbest piyasa, finans sektörü ve ekonomilerde liberalleşme hareketleri kavramlarına hem genel-geçer görüşe uygun hem de eleştirel bir bakış açısı sunmayı hedeflemiştir.
Bu ders boyunca finansal sistem, liberalleşme ve küreselleşmeye ait genel kavramları ve bugüne
kadar geçirdikleri tarihsel süreci anlayabilecek bilgiler sunulacaktır. Bu bilgilerle birlikte finansal
sistemin makroekonomiyle olan ilişkisini ve bu ilişkinin liberalleşme (serbestleşme) ile nasıl bir
etkileşimde bulunduğunu kavrayabilmek bu dersin amaçlarından biridir. Finansal serbestleşmenin
ekonomiyi nasıl hem olumlu hem de olumsuz etkileyebileceğini açıklayabilmek de bir başka amacı oluşturmaktadır.
Bu dersi alan öğrencilerin Akadema sisteminde kendilerine sağlanan bilgi ve etkinlikleri kendi
kendilerine öğrenmeleri ve tamamlamaları gerekmektedir. Ders 4 haftadan oluşacaktır. Her
haftanın sonunda öğrencilerin etkinliklerde istenilenleri tamamlamaları ve kısa sınavları
cevaplamaları beklenmektedir. Etkinlikleri, ödevleri (puanlamada 100 üzerinden en az 50) ve kısa
sınavları (100 üzerinden en az 60) başarıyla tamamlayan öğrenciler ders tamamlama belgesi almaya hak kazanırlar. Etkinliklerde istenilenlere verilen cevaplarda ve ödevlerde özgünlük şarttır.
Bu ders boyunca,
1. Hafta küreselleşen dünyada finans siteminde olan değişimleri izleyebilme;
2. Hafta serbest piyasa ekonomisine göre şekil alan dünya ekonomisinde finansal sistem,
finansal serbestlik ve makroekonomi arasındaki ilişkiler ve etkileşimleri kavrayabilme;
3. Hafta finansal liberalleşme ve ekonomik ilerleme arasındaki ilişkinin özellikle gelişmekte
olan ülkeler açısından olumlu sonuçlarını inceleyebilme;
4. Hafta finansal serbestleşmenin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini kötü
anlamda etkileyebileceğini kavrayabilme;
maçlarına yönelik içerikler işlenecektir.

Ders Süresi: 4 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE (Turkish)
Dersin Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Sezgin AÇIKALIN
Kamu gelirlerinin çok büyük bir kısmını oluşturan vergiler hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Benjamin Franklin “Dünyada ölüm ve vergiler dışında hiçbir şey kesin değildir” başka bir ifade ile ölüm ve vergiden kaçış yoktur demekle bu durumu ifade etmeye çalışmıştır. Vergi kavramı ve vergi ile ilişkili işlemler ile yaşamın her aşamasında ve her yaşta karşılaşabiliriz. Dolayısıyla vergi idaresi ile vergiyi ödemekle yükümlü kişi olan mükellef arasındaki ilişkiyi oluşturan vergi ilişkisi hep var olacaktır. Hatta yaş ilerledikçe, gelir artıkça ve farklı sosyal statüler edindikçe bu ilişkinin düzeyi de artmaktadır. Vergi idaresi ile mükellef arasındaki vergi ilişkisinin doğduğu alanlardan birisi de gayrimenkullerdir. Gayrimenkul başka bir ifade ile taşınmaz kavramı vergi kanunlarında bir takım hakları da içine alabilecek şekilde tanımlanmış olsa da kamuoyunda asıl anlaşılan bina, arsa ve arazilerdir. Bina kavramı ise mesken (konut) ve işyeri şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Türkiye’de gayrimenkuller hemen hemen her dönemde oldukça cazip bir yatırım aracı olmuştur. Evet, kişiler ikamet etmek amacıyla da konut başka bir ifade ile ev edinmekteler ancak yatırım amaçlı gayrimenkul talebinin de oldukça yüksek olduğu bir gerçektir. Durum böyle olunca bina (mesken, işyeri vb), arsa ve arazileri ilgilendiren başta vergisel düzenlemeler olmak üzere tüm mali yükümlülüklerin bilinmesi gerekmektedir. Fakat ne yazık ki gayrimenkul sahibi olan kişi sahip olma ve gayrimenkulünden gelir elde sonucu hangi vergileri ödeyeceğini tam olarak bilmemektedir. Hatta çoğu zaman bir gayrimenkule sahip olma aşamasında ödenen tapu harcı bile tam olarak bilinmemektedir. Gayrimenkuller ile vergi sistemi arasındaki ilişki gayrimenkullerin alım-satım aşamasında, kiralama sonucu elde edilen gelir durumunda ve sahip olma sonucu ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan vergisel yükümlülükler zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmediğinde takdirde bir takım cezai sonuçları olmaktadır. Bu ders çok sayıda vergi mükellefini ilgilendiren gayrimenkul dediğimiz ev, işyeri ve arsa ve arazilere yönelik başta vergi olmak üzere tüm mali yükümlülükleri mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde basit ve anlaşılır bir şekilde anlatmayı amaçlamaktadır. Bu vergisel yükümlülükler gayrimenkul türlerine göre farklılık göstermektedir. Diğer bir farklılık ise bu gayrimenkullerin, alım-satım, kiralama ve sahip olma aşamalarıyla ilgilidir. Bu dersi takip eden bir katılımcı gayrimenkul türlerine göre alım-satım aşamasında karşılaşacağı mali yükümlülükleri (gelir vergisi vergi ve tapu harcı), kiralama sonucu ödeyeceği vergi miktarını (gayrimenkul sermeye iradı) ve sahip olduktan sonra belediyelere ödeyeceği vergiyi (emlak vergisini) iyi bir şekilde öğrenecek hatta ödeyeceği vergiyi hesap edebilecektir. Bir evim var satarsam ne kadar vergi öderim, kira geliri elde edersem vergisi var mı? ya da ben oturuyorsam vergi ödeyecek miyim? Sorularına cevap bulmak istiyorsanız dersi çok ilgi çekici bulabilirsiniz.

Ders Süresi: 4 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Canatay HACIKÖYLÜ
Girişimcilik, iş fırsatların gözlemlenmesi sonucunda değer yaratım süreci olarak tanımlanmaktadır. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 18 Aralık 2006 tarihli “Hayat Boyu Öğrenme Becerileri” ile ilgili olarak belirlemiş olduğu “Anahtar Yeterlilikler” tavsiye kararında, bireylere kazandırılması hedeflenen sekiz anahtar yeterlilikten biri olarak eğitim ve öğretimin her aşamasında “inisiyatif alma duygusu ve girişimcilik” yer almaktadır. Bugün gelinen noktada mesleksizlik ve beraberinde ortaya çıkan işsizlik, gerek gelişmekte olan gerekse de gelişmiş ülkelerin tamamının çözüm aradığı önemli bir sorundur. Bu açıdan bakıldığında girişimcilik; ekonomi politikaları açısından önemli olduğu kadar uygulanmak istenen sosyal politikalar açısından da son derece önemlidir. Büyüme ve istihdamın sağlanması, diğer bir anlatımla ülkelerin kalkınması, yatırıma ve katma değeri yüksek ürünler üretebilecek inovatif yapıdaki işletmelerin kurulmasına bağlıdır. Bu yüzden girişimcilik ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve beraberinde girişimcilik ekosisteminin yaratılması bireyler, işletmeler ve toplum açısından son derece önemlidir. Öte yanda, Avrupa Konseyi’nin sıraladığı bir diğer yeterlik ise teknoloji okuryazarlığıdır. Bir başka deyişle, bireylerin teknolojiyi etkili kullanması ve teknoloji kullanarak yenilikçi ürünler ortaya koyabilmeleri hedeflenmektedir. Bu ders, temel düzeyde hem teknoloji hem de girişimcilik becerileri kazandırmayı hedefleyen son derece özgün bir içeriğe sahiptir. Bir teknoloji girişimcisi olmak istiyorsanız dersi çok ilgi çekici bulabilirsiniz.

Ders Süresi: 5 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Mehmet BAŞAR ve Araş. Gör. Duygu TÜRK
İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmesi için çeşitli kaynaklara ihtiyaçları vardır. Bu kaynaklar fiziksel kaynaklar, finansal kaynaklar ve insan kaynaklarıdır. Başarılı olmak için bu kaynakların hepsi önemli olmakla birlikte günümüz iş dünyasında rekabet avantajı sağlama olasılığı en yüksek olanı, insan kaynakları ve bu kaynakların nasıl yönetileceğidir. İnsan kaynakları yaratılan tüm ürünler ve hizmetler ile müşterilerin bağlantısını kurabilmek için pazarlama kapasitesi ve örgüte ait bilgi, deneyim, beceriler, karar verme ve yaratıcılık, bu yeteneklerin örgütlenmesi, yapılandırılması ve ödüllendirilmesinden sorumludur.

Ders Süresi: 6 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Deniz TAŞCI
Tüketim kültürünün hâkimiyetini artırdığı günler yaşıyoruz. Her tüketimin bir şekilde finanse edilmesi gerekiyor. Finans kelimesi rakamlar, grafikler vb. çağrıştırdığından ilk planda çoğumuza ilginç gelmese de insanlık tarihinde uzmanlaşmanın ve takas ekonomisinin başlangıcından beri hayatımızın içinde olan bir kavram. Bununa birlikte yakın geçmişe kadar finansal işlemlerin hayatımızdaki yeri daha sınırlıydı. Ödemeler büyük ölçüde nakitle yapılıyordu; kredi kartları, mobil ve çevrimiçi alışveriş ve ödeme, bireysel krediler günlük yaşamımızda oldukça sınırlı bir yer kaplıyordu. Tasarruf boyutunda da neredeyse tüm alternatiflerimiz altın ve banka mevduatından ibaretti. Artık çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Ödeme türleri, harcamalarımızı ve yatırımlarımızı finanse etme biçimlerimiz, vadeli ve kredili işlemler, tasarruf yöntemleri ve tasarruflarımızı değerlendirebileceğimiz alternatif mecralar olağanüstü çeşitlendi ve buna paralel olarak da karmaşıklaştı. Bu gelişmeler hem olağanüstü fırsatları hem de tehditleri beraberinde getiriyor. Yaşıyorsak, hoşlansak da hoşlanmasak da, finans yönetimi yapmak zorundayız. Bu hem kişiler hem de işletmeler için geçerli.
Biz bu programımızda temel olarak bireysel finans yönetimi üzerinde duracağız. Ancak buradaki ilkeler büyük ölçüde işletme, dernek, belediye, kamu kurumu gibi kaçınılmaz olarak finansal işlemlerle iç içe olan tüm birimlerin finans yönetimine de uyarlanabilecek ilkeler. Her yurttaşın sahip olması gereken temel finansal bilgi birikimini “finansal okuryazarlık” olarak adlandırıyoruz. Finansal okuryazarlık bize günlük hayatımızda sıkça sorduğumuz şu sorulara daha doğru cevaplar bulabilme olanağı sağlayacak bir yaşam becerisi:
• Kredi kartı kullanmalı mıyım? Kullanırken nelere dikkat etmeliyim? Hangi kredi kartını kullanmalıyım?
• Kredi kullanmalı mıyım? Kredileri tüm unsurları içerecek şekilde nasıl karşılaştırıp en doğru krediyi kullanabilirim?
• Bir ihtiyacımı satın alma yoluyla mı kiralama yoluyla mı karşılamalıyım?
• Yatırım, emeklilik veya diğer amaçlarım için tasarruf yapabilir miyim? Yapmalı mıyım? En doğru ve etkin şekilde nasıl tasarruf yapabilirim? Tasarruf düzeyimi nasıl artırabilirim? Amacıma ulaşmak için ne düzeyde tasarruf yapmalıyım?
• Tasarruflarımı nasıl değerlendirmeliyim? Yatırım alternatifleri nelerdir? Bunların getiri potansiyeli nedir? Yatırımımı kaybetmeme, zarar etmeme yol açabilecek riskleri var mıdır? Varsa nelerdir? Bu riskleri almalı mıyım? Alırsam nasıl yönetmeliyim?
• Yeni nesil mobil ve çevrimiçi alışveriş ve ödeme alternatiflerini kullanmalı mıyım?
Sayısı artırılabilecek bu sorulara daha net cevaplar verebilecek finansal okuryazarlık yeterliğine sahip olmak, bizim için kıt ve değerli bir kaynak niteliğindeki “para”nın, bir başka deyişle milli kaynaklarımızın daha etkin bir şekilde kullanımını sağlayarak hem kişisel hem de milli kalkınmamızı yukarılara taşıyacak önemli bir nitelik. Konu OECD, G20 gibi başat uluslararası organizasyonların gündeminde de önemli yer tutmakta. Hükümetler ülkelerinde finansal okuryazarlığın geliştirilmesi için pek çok faaliyette bulunmakta. Paramı yönetebiliyorum, çünkü para, fonksiyonu hayatımızı kolaylaştırmak olan bir araçtır. Ama eğer onu yönetemezsek, o bizi yönetebilir.

Paramı Yönetebiliyorum dersine hoş geldiniz.

Ders Süresi: 5 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Murat ERTUĞRUL
Bu ders kapsamında kısa vadede Türkiye ekonomisinin hangi yöne seyrettiğini anlayabilmemize yardımcı olacak göstergeleri tanıtacağız. Bu göstergelerdeki değişimi izleyerek, Türkiye ekonomisindeki aktiviteyi ölçmemizi sağlayan gayri safi yurtiçi hasılanın nasıl değişeceğini tahmin edebileceğiz. Bir başka ifadeyle temel olarak ekonomik değişkenler arasında kısa vadede nasıl bir ilişki olduğunu açıklayacağız.

Ders Süresi: 5 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE (Turkish)
Dersin Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özgür TONUS
Günümüzde, küreselleşme ile birlikte rekabet giderek şiddetlenmektedir. Bunun sonucu olarak rekabet üstünlüğü elde etmek ve bu üstünlüğü muhafaza etmek oldukça güçleşmektedir. Son yıllarda bu üstünlüğü muhafaza etmek için yönetim ve organizasyon alanında pek çok yeni gelişme ortaya çıkmakta, yeni kavram, teknik ve yaklaşımlardan söz edilmektedir. Genel olarak bu yaklaşımlar, performans artırımı ve maliyet azaltılması yoluyla rekabet üstünlüğü sağlamakta ve bu üstünlüğün korunmasına yardımcı olmaktadır. Bazı kaynaklarda, postmodern yönetim yaklaşımları olarak da ifade edilen bu kavram ve yaklaşımlar bu dersimizin ana konusudur. Dersimizde, söz konusu bu kavramlara ilişkin bir bakış açısı yaratmak ve bilgi birikimini artırarak farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.

Ders Süresi: 4 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE (Turkish)
Dersin Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Deniz TAŞCI