AKADEMA'da yer alan Araştırma ve Değerlendirme kategorisine ait dersler için oluşturulmuş alt kategoridir.

Her yazı türünün kendine özgü nitelikleri olduğu gibi bilimsel bir raporu yazmanın da kendine özgü nitelikleri bulunmaktadır. Raporlar yapılan çalışmanın ve çalışmayı yapanların nitelikleri hakkında okuyucuya bilgi veren en somut belgelerdir. Rapor aslında yapılan bir çok işin ve toplanan bir çok bilginin mantıklı, açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmasına yardımcı olan ve bunların denetlenebilmesine olanak tanıyan bir belgedir. Bu yazılı belgeninde ortak bir dil oluşturabilmek adına belli başlı kurallar gözönünde bulundurularak hazırlanması gerekir. Bu bağlamda, dersin genel amacı öğrenenlere araştırma raporu hazırlama konusunda bilmeleri gereken kuralları kazandırmaktır. Dersi tamamlayan öğrenenler; araştırma raporunda bulunması gereken biçim ve içerik özelliklerini açıklayabilecek, alıntıları doğru bir şekilde yapabilecek ve düzgün bir kaynakça listesi oluşturabileceklerdir.
Ders toplamda dört modülden oluşmaktadır. Her bir modül için bir haftalık zaman dilimi kullanılacaktır. Her hafta işlenecek konulara ilişkin bilgiler dersin öğretim elemanı tarafından sağlanacaktır. Öğrenenin buradaki sorumluluğu her hafta aktarılan bilgileri kavramaya çalışmak ve kafasına takılan, anlayamadığı yerleri öğretim elemanıyla paylaşarak çözmeye çalışmaktır, ayrıca öğretim elemanı tarafından modüllerin herhangi birinde verilmiş olan görevleri zamanında yapmaktır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar tamamlama belgesi almaya hak kazanacaktır. Derste görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın.

Ders Süresi: 4 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üy. Mestan KÜÇÜK
Bu dersin amacı; katılımcılara istatistik paket programı kullanımını göstermek, bu konudaki bilgi ve beceri düzeylerini arttırarak teorik bilgiyle birleştirmektir. Bu dersin sonunda katılımcı;
1. İstatistiksel hazır yazılımların yeterliliğini sorgulayabilecek ve bir paket programı çalıştırıp, menülerini kullanabilecektir.
1.1. Farklı istatistiksel hazır yazılımların kalitesine ve yeterliliğine karar verir.
1.2. Paket programı çalıştırır.
1.3. Paket programın menülerini kullanır.
2. İstatistiksel analizleri paket programda kullanabilecektir.
2.1. İstatistiksel verileri paket program ile yorumlar.
2.2. İstatistiksel analizleri birbiriyle karşılaştırır.
2.3. Teorik bilgiyle uygulama bilgilerini bir araya getirir.
2.4. Paket programda elde ettiği sonuçları, rapor aşaması için organize eder.
3. Paket programıan elde ettiği sonuçları raporlama için kullanabilecektir.
3.1. Paket programın çıktılarını düzenler.
3.2. Elde edilen paket program çıktılarını istatistiksel olarak değerlendirir.
3.3. İstatistiksel değerlendirme sonunda istatistiksel kararı verir.

Ders Süresi: 8 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Harun SÖNMEZ
Bu dersin temel hedefi, R istatistiksel programlama dilinin tanıtılması ve sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların diğer paket programlarla yaptıkları yaygın olan basit analizleri ve veri düzenleme işlemlerini R'de nasıl yapabileceklerinin kavratılmasıdır. Ders kapsamında amaçlanan kazanımlar şu şekilde sıralanabilir:
• R'nin temel mantığının kavranması ve diğer paket programlara göre farklı olan çalışma prensibinin benimsenmesi
• R'de temel semboller, matematiksel işlevler ve komutlar hakkındaki temel bilgilerin edinilmesi
• R'de nesne kavramının anlaşılması ve farklı türdeki nesnelere ilişkin bilgi sahibi olunması
• Veri setlerinin R'ye yüklenmesi, düzenlenmesi ve temizlenmesine ilişkin becerilerin kazanılması
• T testi ve doğrusal regresyon analizlerinin yapılması ve sonuçların yorumlanabilmesine ilişkin becerilerin kazanılması
Dersin işlenişi; Eğitim videoları üzerinden olacaktır. Her hafta ardışık etkinlikler biçiminde sunulacak olan bu eğitim videolarında, belirlenen amaçlar doğrultusundaki teorik bilgiler sunulacaktır. Katılımcılardan istenen, her hafta ilgili etkinlik kapsamındaki eğitim videosunu izlemeleri ve eş zamanlı olarak video kapsamında yapılan işlemleri kendi bilgisayarlarına yükleyecekleri R ve R Studio ile yapmaya çalışmalarıdır.

Ders Süresi: 5 HAFTA
Ders Türü: Bireysel
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin öğretim üyesi bulunmamaktadır.
Bilgi paylaşımı süreçlerinde yapısal değişimle birlikte çeşitli sosyal ağ sitelerinde milyonlarca bilgi paylaşıla gelmektedir. Bu verileri “Sosyal Ağ Analizi” ile analiz etmek mümkündür. Sosyal ağ analizi, insanlar arasındaki sosyal ilişki yapılarını araştıran bir yöntem ve sosyal ağdaki, sosyal aktörler arasındaki ilişkileri haritalama ve ölçme araştırmaları olarak tanımlanmıştır. Sosyal ağ analizi, insanlar arasındaki ilişkileri tanımlama ve ardından birbirine bağlı olma biçimlerini inceleme olanağı sunmaktadır. Sosyal ağ analizi, mühendislik ya da sayısal alanlarda kullanılmaktadır ancak sosyal bilimler alanlarında önemi son yıllarda anlaşılmaya başlanmıştır. Bu derste çeşitli sosyal ağ analizi araçları örneklerle tanıtılacak ve örnek uygulamalar sunulacaktır.

Ders Süresi: 6 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Figen ÜNAL ÇOLAK
Veri Toplama Yöntemleri dersinin hedef kitlesi lisansüstü eğitim gören öğrenciler ve araştırmacılardır. İlk haftada bilimsel araştırma türleri, araştırma desenleri ile bilimsel araştırmalarda iç ve dış geçerlik konularının anlatılması planlanmaktadır. Sonraki haftada betimsel ve olgusal bilgi edinme amacıyla kullanılan anketlerin geliştirme sürecinden ve anketlerden elde edilen verilerden yararlanılarak yapılabilecek istatistiksel işlemlerden bahsedilecektir. Üçüncü haftada bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilerin ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları ve bu araçları geliştirilmesi sürecinin üzerinde durulacak; gözlem, görüşme, sesli-görsel materyaller, dokümanlar vb. nitel veri toplama araçları hakkında bilgi verilecektir. Son haftanın ise, psikolojik yapıların ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarında güvenirlik ve geçerlik belirleme yöntemlerine ayrılması planlanmaktadır.

Ders Süresi: 4 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üy. Murat Doğan ŞAHİN
Son yıllarda değişkenler arası ilişkileri tek tek incelemek yerine bütünsel bir yaklaşımla ilişkilerin hepsini birden aynı anda inceleme ihtiyacı ve eğilimi hızlanmıştır. Böylece bir araştırmada yer alan hipotezlerin her birisi için analiz yapmak yerine Teori/Kuram sınama olarak da ifade edilebilecek çok sayıda hipotezi bir seferde analiz edebilme konusunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Yapısal Eşitlik Modellemesi Fen Bilimlerinden ya da Sosyal Bilimlerden araştırmacıların olası tüm sorularına yanıt vermek amacıyla tasarlanmıştır. Yapısal Eşitlik analiz ailesi içinde yer alan tek ve çok gruplu doğrulayıcı faktör analizi, path analizi, latent (gizil) değişkenlerle model analizi, hibrit modeller, mediator ve moderator etkilerin incelenmesi gibi başlıklar dersin ana çatısını oluşturacaktır.

Ders Süresi: 4 HAFTA
Ders Türü: Rehber Gözetimli
Ders Dili: TÜRKÇE
Dersin Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Murat AKYILDIZ